Privacyverklaring

Servicio, spaans.nl, gevestigd aan Levantplein 52, 1019 MB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.spaans.nl

Levantplein 52

1019 MB Amsterdam

+31 20 4223482

Imke Grijpma is de Functionaris Gegevensbescherming van Servicio, spaans.nl Hij/zij is te bereiken via info@servicio.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Servicio, spaans.nl verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Op onze site gebruiken we geen social media plugins. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Servicio, spaans.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld een BSN-nummer) die in een te vertalen tekst staan (bijvoorbeeld een belastingaangifte). Deze teksten blijven maximaal een jaar op onze computers staan. Daarna worden de persoonsgegevens gewist.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@servicio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Servicio, spaans.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Om de vertaalopdracht uit te kunnen voerenGeen geautomatiseerde besluitvorming

Servicio, spaans.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Servicio, spaans.nl) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Servicio, spaans.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Alle persoonsgegevens: maximaal een jaar.Delen van persoonsgegevens met derden

Servicio, spaans.nl deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Servicio, spaans.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Aan andere derden verstrekt Servicio, spaans.nl uw persoonsgegevens alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Welke gegevens worden met derden gedeeld

Welke derden

Reden

Gegevens die zijn vermeld in de te vertalen tekst

Freelance vertalers waar wij een verwerkersovereenkomst mee hebben gesloten

Het correct kunnen uitvoeren van de opdrachtCookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Servicio, spaans.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Servicio, spaans.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@servicio.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Servicio, spaans.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Servicio, spaans.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@servicio.nl